Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực mới nhất

Để làm tốt được các nghiệp vụ thuế, kế toán thuế ngoài việc trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, các bạn cũng cần cập nhật thông tin về các văn bản liên quan đến thuế còn hiệu lực và có hiệu lực mới nhất. Để phần nào giúp bạn đọc thuận tiện trong công việc kế toán thuế, Kế toán Lê Ánh trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (còn hiệu lực đến năm 2019)

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

>>>Xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai thuế và lệ phí môn bài năm 2019

Hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực trong năm 2019

STT

NỘI DUNG

LOẠI VĂN BẢN

TÊN VÀ SỐ HIỆU

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Đăng ký thuế

Luật

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11

01/07/2007

Luật quản lý thuế sửa đổi 21/2012/QH13

01/07/2013

Luật sửa đổi các Luật về thuế 71/2014/QH13

01/01/2015

Luật sửa đổi Luật thuế GTGT , luật thuế TTĐB, luật quản lý thuế 106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

NĐ hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 83/2013/NĐ-CP

15/09/2013

NĐ sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

NĐ hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

NĐ hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

Thông tư

156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

20/12/2013

119/2014/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

30/07/2015

96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

06/08/2015

130/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

01/07/2016

95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

12/08/2016

173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

15/12/2016

06/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính

06/03/2017

79/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

15/09/2017

93/2017/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

05/11/2017

2

Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định

109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

65/2015/NĐ-CP Sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/10/2015

49/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

01/08/2016

129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/12/2013

Thông tư

166/2013/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/01/2014

215/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

21/02/2014

87/2018/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/11/2018

3

Lệ phí môn bài

Nghị định

139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài

01/01/2017

Thông tư

302/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

01/01/2017

4

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân

01/01/2008

26/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

01/07/2013

71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

01/01/2015

Nghị định

65/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

01/07/2013

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

01/02/2018

Thông tư

20/2010/TT-BTC  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN

22/03/2010

111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

01/10/2013

119/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để  cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

Công văn

16339/BTC-TCT

 

16686/BTC-TCT

 

450/TCT-TNCN

 

8817/BTC-TCT

 

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12 Thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2019

32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

01/01/2014

71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

01/01/2015

Nghị định

218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

15/02/2014

91/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

01/02/2018

Thông tư

150/2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các cơ quan báo chí

11/11/2010

78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

02/08/2014

119/2014/TT-BTC Thông tư sửa đổi một số điều của thông tư số 156, 111, 219, 08, 85, 39, 78 để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

92/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với một số trường hợp

30/07/2015

130/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

01/07/2016

25/2018/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

01/05/2018

6

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12 

01/01/2009

31/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

01/01/2014

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

10/2017/NĐ-CP

01/04/2017

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

Thông tư

150/2010/TT-BTC

11/11/2010

219/2013/TT-BTC

01/01/2014

72/2014/TT-BTC

01/07/2014

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

26/2015/TT-BTC

01/01/2015

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

99/2016/TT-BTC

13/08/2016

 

173/2016/TT-BTC

15/12/2016

31/2017/TT-BTC

02/06/2017

93/2017/TT-BTC

05/11/2017

Công văn

17557/BTC-TCT

 

18128/BTC-TCT

 

8336/BTC-CST

 

17709/BTC-TCT

 

17526/BTC-TCT

 

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

71/2014/QH13

01/01/2015

70/2014/QH13

01/01/2016

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

28/10/2015

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

20/2017/TT-BTC

20/04/2017

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

Công văn

181/TCT-CS

 

17879/BTC-CST

 

8

Thuế xuất, nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

122/2016/NĐ-CP

01/09/2016

125/2017/NĐ-CP

01/01/2018

Thông tư

38/2015/TT-BTC

25/03/2015

39/2018/TT-BTC

05/06/2018

Quyết định

36/2016/QĐ-TTg

01/09/2016

45/2017/QĐ-TTg

01/01/2018

9

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

Thông tư

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

106/2018/TT-BTC

01/01/2019

Công văn

1199/BTC-TCT

 

6660/TCHQ-TXNK

 

13/TCT-CS

 

10

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Thông tư

152 /2015/TT-BTC

20/11/2015

Nghị quyết

1084/2015/UBTVQH13

01/07/2016

11

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật

23-L/CTN

01/01/1994

Nghị định

73-CP

25/10/1993

74-CP

01/01/1994

Thông tư

92/TTLB

10/11/1993

89-TC/TCT

01/01/1994

21-TC/TCT

02/04/1994

03/1997/TC-TCT

01/01/1997

117/1999/TT-BTC

01/01/2000

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật

48/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

45/2011/TT-BTNMT

10/02/2012

Thông tư

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

 

Trung tâm kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.