Mẫu bảng kê hàng hóa bán ra mới nhất (mẫu số 01/BK-CSGH)

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu bảng kê hàng hóa bán ra (Mẫu số 01/BK-CSGH) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 01/BK-CSGH

Mẫu bảng kê hàng hóa bán ra số 01/BK-CSGH

Mẫu bảng kê hàng hóa bán ra số 01/BK-CSGH

Mẫu bảng kê hàng hóa bán ra số 01/BK-CSGH

Mẫu số: 01/BK-CSGH

BẢNG KÊ HÀNG HÓA BÁN RA

(Gửi cho cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán)

Kính gửi:        Tên cơ sở có hàng hóa điều chuyển, cơ sở có hàng hóa gửi bán

                         Mã số thuế: ………………………………………………………………

                         Địa chỉ: ………………………………………………………………

Tên cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng)……………… …..…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin gửi bảng kê hàng hóa bán ra để làm cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng như sau:

TT

Hóa đơn, chứng từ bán ra

Loại hàng hóa

Số lượng

Đơn giá chưa có thuế

Thuế suất

Thành tiền

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

…..., ngày …… tháng ………..năm ………..

ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC,

CHI NHÁNH, CỬA HÀNG, CƠ SỞ NHẬN LÀM ĐẠI LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu bảng kê hàng hóa bán ra - Mẫu số 01/BK-CSGH được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!