Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy số BC21/HĐG theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Link download file word: Mẫu BC21/HĐG

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy mới nhất theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số BC21/HĐG báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn giấy NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số BC21/HĐG báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn giấy NĐ 123/2020/NĐ-CP

 

Mẫu số: BC21/HĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ……………….tháng ………… năm 20…….

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN GIẤY

 

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn: ……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Hồi ……. Giờ ……… ngày ……….. tháng ………… năm ……………., (tổ chức, cá nhân) xảy ra việc mát, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...……………….

     Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn giấy mới nhất - Mẫu số BC21/HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!