Mẫu số 03/DL-HĐĐT tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03/DL-HĐĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 03/DL-HĐĐT

Mẫu 03/DL-HĐĐT TỜ KHAI DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN HÀNG

Mẫu 03/DL-HĐĐT

Mẫu 03/DL-HĐĐT

 Mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

DỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng …….. Năm …….hoặc quý ………năm ……….

[02] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế:            cccccccccc     ccc

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………

[05] Mã số thuế             cccccccccc     ccc

STT

Hóa đơn, chứng từ bán ra

Tên người mua

Mã số thuế người mua

Doanh thu chưa có thuế GTGT

Thuế GTGT

Ghi chú

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 0%:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*) ………….

 

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): …………..

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai/.

   

……, ngày ……tháng ……. năm ……

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
    ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
     (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Trên đây là mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Mẫu số 03/DL-HĐĐT theo quy định được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!