Mẫu số BK02/QT-HĐG bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn (Mẫu số BK02/QT-HĐG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu BK02/QT-HĐG

Mẫu bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn - Mẫu số BK02/QT-HĐG 

Mẫu số BK02/QT-HĐG theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số BK02/QT-HĐG theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số: BK02/QT-HĐG

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Các loại hóa đơn chưa được sử dụng: ……………………………………………………………………………………

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

Đến số

I

HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

 

 

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

II

HÓA ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm):

                                                            ……….., ngày ……..tháng……….năm…………

                                                          NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      

 

Ghi chú: Dùng cho các trường hợp phải quyết toán thuế

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn -Mẫu số BK02/QT-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!