Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp cụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền hoặc cho từng nơi chi tiền.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi các bạn kế toán viên sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 >>>>xem thêm: Sổ nhật ký thu tiền

1. Tải mẫu: Sổ nhật ký chi tiền

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm...

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có

TK

...

Ghi Nợ các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

     - Ngày mở sổ:…

                                                                                                   Ngày…tháng…năm…

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chép: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

a) Mục đích của sổ nhật ký chi tiền

Là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B…).

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chi tiền.

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng…

– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Lưu ý:  Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt.

Trên đây là mẫu số S03a1-DN sổ nhật ký chi tiền được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi để có sổ nhật ký chi tiền chính xác

Xem thêm bài viết: Cách làm báo cáo tài chính hay bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, tại trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Bài viết liên quan