Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Link download file word: Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

     

Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT

 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

 

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 
     

 

 

       
   

Π

Đăng ký

Thay đổi thông tin

     
   

Π

     

Tên người nộp thuế:

……………………………………………………………

 

Mã số thuế:

……………………………………………………………

 

Cơ quan thuế quản lý:

……………………………………………………………

 

Người liên hệ:

……………………………

Điện thoại liên hệ: ……………….

 

Địa chỉ liên hệ:

………………………

Thư điện tử: ……………………..

 

Theo Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 
 
 

1. Hình thức hóa đơn:

 

 

Có mã của cơ quan thuế

 

 

 

 

 

Không có mã của cơ quan thuế

 

 

 

 

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử:

 

a.  Π Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định:

 
 

       Π Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, địa bàn có đều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

 

       Π Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

 

b. Π Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

 

        Π Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

 

         Π Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

 

3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:

 

 

  Π Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

 

 

 

  Π Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

 

4. Loại hóa đơn sử dụng:

 

 

     Π Hóa đơn GTGT

 

 

 

 

     Π Hóa đơn bán hàng

 

 

 

 

     Π Hóa đơn bán tài sản công

   

 

 

 

     Π Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

 

 

 

 

     Π Các loại hóa đơn khác

   

 

 

 

     Π Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn

 

5. Danh sách chứng thư số sử dụng:

 

STT

Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn

 

STT

Tên loại hóa đơn ủy nhiệm

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn ủy nhiệm

Tên tổ chức được ủy nhiệm

Mục đích ủy nhiệm

Thời hạn ủy nhiệm

Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

 
 
         

 

……, ngày ……tháng ……. năm ……

 
         

NGƯỜI NỘP THUẾ

 
         

(Chữ ký số người nộp thuế)

 

Trên đây là mẫu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử - mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT theo theo quy định mới nhất của Chính phủ, được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!