Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... 

>>> Xem thêm: Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế mẫu số F01-DNN

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B09 - DNSN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm ...

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

  1. Hình thức sở hữu vốn.
  2. Lĩnh vực kinh doanh. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  3. Ngành nghề kinh doanh.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

  1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày..../..../....).
  2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:……..

1. Tiền và tương đương tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tương đương tiền

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

2. Các khoản phải thu

Cuối năm

Đầu năm

(Chi tiết theo yêu cầu quản lý):

Cộng

3. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm; hàng hóa;

- Hàng gửi đi bán

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

(Chi tiết cho từng loại thuế)

Cộng

5. Phải trả khác

(Chi tiết theo yêu cầu quản lý)

Cuối năm

Đầu năm

Cộng

             
  1. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: …………….

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm nay

Năm trước

- Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

- Các khoản giảm trừ doanh thu

2. Chi phí quản lý kinh doanh

Năm nay

Năm trước

- Chi phí bán hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác

Năm nay

Năm trước

- Lãi/lỗ hoạt động tài chính

- Lãi/lỗ hoạt động khác

VI. Những thông tin khác mà doanh nghiệp cần thuyết minh

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số B09 - DNSN bản thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

>>>Xem thêm: Biểu mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Mẫu thuyết minh báo cáo tàu chính theo quy định 48, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200, cách làm thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu thuyết trình báo cáo tài chính theo quyết định 15, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính excel, thuyết minh báo cáo tài chính là gì

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan