Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

 

>>>>Xem thêm: Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ đơn vị (cơ quan, tổ chức) đang đông tác và địa chỉ, dựa theo mẫu nào, được ban hành theo thông tư của Bộ tài chính. Giấy ghi rõ thời gian (ngày tháng năm cụ thể) gửi đến ai, trình bày họ tên người đề nghị thanh toán, bộ phận hoặc địa chỉ công tác, nội dung  thanh toán (đã chi cho mục đích gì) và số tiền cần thanh toán. Giấy này cần cõ chữ ký của những người liên quan gồm người đề nghị, kế toán trưởng và người duyệt trước khi nhận tiền tại thủ quỹ. Đây là một mẫu đơn khá đơn giản và bạn chỉ cần điền rõ ràng vào các nội dung đã cho sẵn.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị:…………………………………

Địa chỉ:…………………………………

Mẫu số 05 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ...... tháng......năm 2016

                                                                                                                      

Kính gửi:.....................................................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...........................................................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):...............................................................................................................................

Nội dung thanh toán:..................................................................................................................................

Số tiền:................................................. (Viết bằng chữ):.................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(Kèm theo.................................... chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

   Kế toán trưởng

   (Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)


2. Cách ghi giấy đề nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán. học báo cáo thuế

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc Quỹ (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ. 

Lưu ý:

Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp(hoặc người xét duyệt chi).

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu chi những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị được chuyển chô kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp(hoạc người được ủy quyề) duyệt chi.Căn cứ quyết định của giám định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đè nghị thanh toán và chuyern cho thủ tục xuất quỹ.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 05 -TT theo đúng quy định

Xem thêm: Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài viết liên quan