Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107

Hệ thống tài khoản kế toán là một phương tiện thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các khoản mục kế toán riêng lẻ. Hệ thống tài khoản được ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTC Quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh chia sẻ đến bạn đọc hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107. Việc nắm chắc về hệ thống tài khoản kế toán sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc hạch toán kế toán.

 I. Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất

Danh mục tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-001
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-002
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-003
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-004
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-005
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-006
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-007
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-008
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-009-minhe-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-010he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-011
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-012
he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-013he-thong-tai-khoan-theo-thong-tu-107-014

Tài khoản nào không có số dư trong hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

- Tài khoản loại 5: Các khoản doanh thu. Có tính chất là tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, cuối kỳ không có số dư.

- Tài khoản loại 6: Các khoản chi. Có tính chất là tăng ghi bên nợ, giảm chi ghi bên có, cuối kỳ thường không có số dư .Nếu có số dư thì là các khoản chi không được duyệt và kết chuyển về năm trước.

Các tài khoản có số dư trong hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

- Tài khoản loại 0: là các tài khoản ngoại bảng. Cuối kỳ có số dư bên Nợ

- Tài khoản loại 1, loại 2: là tài khoản về tài sản. Với tính chất tăng ghi bên Nợ, giảm ghi bên Có. Cuối kỳ có số dư bên Nợ

- Tài khoản loại 3: Tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ, ngược với tài khoản loại 1, loại 2. Chỉ trừ TK 311- Các khoản phải thu; TK 312-Tạm ứng. Tài khoản này vừa có số dư bên nợ vừa có số dư bên có.

- Tài khoản loại 4: Phản ánh nguồn kinh phí. Với tính chất tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Tài khoản này có số dư bên có, nhưng trên thực tế thì thường không có số dư. Nếu có số dư là nó là nguồn kinh phí chưa được duyệt kết chuyển về nguồn kinh phí năm trước.

So sánh hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp với doanh nghiệp

 >>>Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

II. So sánh hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp với doanh nghiệp

Nội dung

Đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

Doanh nghiệp

1

Hệ thống tài khoản theo thông tư 107 mới nhất, hệ thống kế toán Hành  chính sự nghiệp dùng ít tài khoản hơn.

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 và thông tư 200.Hệ thống kế toán doanh nghiệp dùng nhiều tài khoản hơn.

2

Chấp hành ngân sách nhà nước.

Không liên quan đến ngân sách nhà nước.

3

Theo dõi thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ nguồn của nhà nước. Quản lý ngân sách bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp. 

Tự chủ trong nguồn vốn, không bị ràng buộc với ngân sách nhà nước. Quản lý thu chi bằng nguồn vốn của các cổ đông

4

Phương pháp hạch toán đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp đơn giản hơn nhưng trong việc sắp xếp hồ sơ chứng từ khép kín lại cần thận trọng, vì hồ sơ này được lưu giữ để các cơ quan ban ngành cấp trên kiểm tra nên cần cẩn thận 

Phương pháp hạch toán đối với đơn vị doanh nghiệp phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng hơn. Chứng từ kế toán cần được sắp xếp lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho các cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán.

5

Cơ quan quản lý đơn vị Hành chính sự nghiệp là cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý.

Chi cục hoặc cục thuế quản lý là cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ quan thuế

6

Hạn nộp BCTC bên Hành chính sự nghiệp là 30/12/năm tài chính

Hạn nộp BCTC bên doanh nghiệp là 30/03/năm N+1.

7

Đơn vị mà bên Hành chính sự nghiệp hay đi giao dịch là kho bạc nhà nước

Các ngân hàng là   đơn vị mà bên doanh nghiệp thường giao dịch

8

Phần mềm sử dụng bên là Misa SME, fast….

Phần mềm sử dụng như: Misa Mimoza, Das, Imac, DSoft, Dtsoft.NET…

9

Bên Hành chính sự nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển nguồn ,kết chuyển các khoản chi phí vào cuối năm.

Bên doanh nghiệp thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu,chi phí,giá vốn để tính lợi nhuận(lãi, lỗ) vào cuối năm

10

BCTC bên Hành chính sự nghiệp ít bị nộp lại điều chỉnh

BCTC bên doanh nghiệp thường bị kế toán nộp lại,điều chỉnh.

11

Và các nội dung khác về hệ thống sổ sách

 

Trên đây là hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107 mà Kế toán Lê Ánh muốn chia sẻ đến cho các bạn. Với sự trợ giúp của công nghệ, việc ghi nhớ các hệ thống kế toán cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm: