• Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

    Nghiên cứu sơ lược về kế toán quá trình mua hàng trong hoạt động của doanh nghiệp giúp kế toán nắm được tổng quát công tác hạch toán được xây dựng trong kỳ.

  • Phân loại hạch toán

    Phân loại hạch toán nên tiếp cận từ đặc điểm của đối tượng mà hạch toán theo dõi và đặc điểm thông tin hạch toán phản ánh là cách dễ dàng nhất.

  • Định nghĩa của kế toán

    Định nghĩa của kế toán cần tất cả những nhà kinh tế nói chung và kế toán nói riêng hiểu và biết, bởi nó chính là tấm gương phản ánh của nền kinh tế hiện đại.