• Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản

  Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

  Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán là công việc quan trọng và thường xuyên của kế toán đơn vị. Về mặt nguyên tắc và đảm bảo tính pháp lý thì tài liệu kế toán cần phải được đơn vị tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

 • Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, phản ánh tài sản của một đơn vị tại một thời điểm theo hai góc độ theo kết cấu vốn kinh doanh và theo nguồn hình thành vốn kinh doanh.

 • BẢNG KIỂM KÊ QUỸ ÁP DỤNG VỚI TIỀN VNĐ- (mẫu 08a-TT)

  Trong hoạt động thanh toán, mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thường xuyên sử dụng bảng kiểm kê quỹ kèm theo các chứng từ, hóa đơn là những giấy tờ quan trọng với kế toán. Vậy bảng kiểm kê quỹ để làm gì?

 • Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

  Kế toán quá trình bán hàng là gì? Nhiệm vụ của kế toán thuộc quá trình bán hàng là gì? Bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ trình bày sơ lược về kế toán quá trình bán hàng để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 • Khái niệm hình thức kế toán

  Đối tượng kế toán là hết sức phong phú đa dạng biến động không ngừng, nên hệ thống sổ kế toán một đơn vị cũng đa dạng về chủng loại và số lượng tương đối lớn.

 • Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu cầu này phương pháp tổng hợp cân đối được xây dựng.

 • Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán cung cấp tài liệu về giá trị tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định cho nhà quản trị phục vụ công tác quản lý và các đối tượng khác.

 • Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

  Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán được xuất phát từ các sổ kế toán do đây là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán.

 • Tính chất của Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối có tính chất riêng biệt gì so với các báo cáo tài chính khác được lập với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài và phải đảm bro được tính chính xác, trung thực, dễ hiểu và có khả năng so sánh.