• Báo cáo kết quả kinh doanh

  Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về kết quả hoạt động cho nhà quản trị để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục đích phát triển

 • Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

  Trong công tác kế toán, một trong những công cụ không thể thiếu của kế toán đó là hệ thống sổ kế toán. Những vấn đề cơ bản về sổ kế toán: nguyên tắc xây dựng mẫu sổ, các quy định về sử dụng sổ kế toán, những hình thức kế toán hiện có và nội dung trình tự ghi sổ theo từng hình thức.

 • Các khái niệm kế toán cơ bản

  Các khái niệm kế toán cơ bản được thống nhất giữa hoạt động của các đơn vị kế toán trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm chỉ đạo, quản lý các hoạt động kế toán. 

 • Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

  Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất. Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ trình bày sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

 • Đối tượng của kế toán

  Đối tượng chung của kế toán được xem xét dưới góc độ quá trình sản xuất, thông qua sự hình thành và vận động của tài sản tại một đơn vị cụ thể.

 • Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

  Phân loại tài sản mà kế toán quan tâm trước hết là tài sản ở trạng thái tĩnh thông qua quá trình hình thành và phân loại tài sản để theo dõi.

 • Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

  Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất với rất nhiều loại tài khoản là không hề đơn giản, nhưng với những mẹo nhỏ sẽ giúp việc nhớ dễ dàng hơn.

 • Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

  Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán theo nguồn hình thành vốn kinh doanh để nhìn nhận tài sản đã được tài trợ bởi những nguồn vốn nào.

 • Phương pháp chứng từ kế toán

  Phương pháp chứng từ kế toán đóng vai trò là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế. 

 • Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.