Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư số 133

Mẫu chứng từ kế toán tài sản cố định hay biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên Mẫu số 05-TSCĐ: biên bản kiểm kê tài sản cố định Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích lập biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

>>>>Xem thêm: Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

2. Tải về: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư số 133

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

3. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư số 133

 

 

Đơn vị :.............

                                        Mẫu số 05 - TSCĐ

    Bộ phận:...........

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

         

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Thời điểm kiểm kê............giờ.........ngày.........tháng........năm..........

Ban kiểm kê gồm:

- Ông /Bà .................................................Chức vụ...............................Đại diện........................................Trưởng ban

- Ông /Bà ............................ ....................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

- Ông/Bà...................................................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

 

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

Số

 

Tên TSCĐ

 

 

Nơi sử

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

TT

 

số

dụng

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị  còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị

còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm.. ...

Giám đốc

     (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 4. Phương pháp và trách nhiệm ghi biên bản kiểm kê tài sản cố định

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên. Học kế toán

Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...).
Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định. xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4, 5, 6.

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.

Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Trên đây là mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 05 -TSCĐ theo đúng quy định

Xem thêm: Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133

Từ khóa liên quan: Kiểm kê tài sản cuối năm, báo cáo kiểm kê tài sản, biên bản kiểm kê tài sản theo quyết định 19, kiểm trê tài sản định kỳ, mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Bài viết liên quan