Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Khi người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì cần những giấy tờ như đơn xin nghỉ việc, biên bản thanh lý khi nghỉ việc, công việc bàn giao…Trong bài viết dưới đây ketoanleanh.edu.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất.

chấm dứt hợp đồng lao động

1.Mẫu chấm dứt hợp đồng lao động

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ....

 

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: …)

Hôm nay, vào lúc .......... giờ ……………… ngày ………….., tại …………            

Chúng tôi gồm:

1.Người sử dụng lao động: (Tên doanh nghiệp) ..............................................................

Mã số doanh nghiệp: ............................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ............................................................................................

Trụ sở chính: ........................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................    

2.Người lao động:               

Chức danh: ............................................................................................................................

Phòng/ ban: ...........................................................................................................................

Ngày sinh: .............................................................................................................................

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số ………... do …….. cấp ngày ..................................................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

(Tên doanh nghiệp) …… và ông / bà  ………….đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ……… ký ngày ……….. và Hợp đồng đào tạo số ………. ký ……. ngày  ……(nếu có).

Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

(Tên doanh nghiệp) …………  thanh toán cho ông / bà  ………. các khoản sau: Tổng cộng là ……………..đồng, trong đó:

- Lương: ........................................................................................................               

Trợ cấp khác: ........................................................................................................................

Trợ cấp thôi việc: ..................................................................................................................

Ngày nghỉ phép: ...................................................................................................................

Điều 2: Thỏa thuận khác

Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

Các Bên đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

“2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

Điều 47 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2.Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3.Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4.Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”

Trên đây là mẫu chấm dứt hợp đồng lao động để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể tải mẫu chấm dứt hợp đồng lao động TẠI ĐÂY.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán tại trung tâm để rõ hơn về các nghiệp vụ kế toán. Chúc bạn thành công

Đánh giá:

Bài viết liên quan