Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Hợp đồng lao động là căn cứ để xác định và thiết lập quan hệ lao động giữa người lao độngngười sử dụng lao động tại Việt Nam.

Khi có bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, hợp đồng lao động sẽ là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động. Sau đây, Kế toán Lê Ánh xin đưa ra mẫu hợp đồng lao động mới nhất để các bạn tham khảo. 

I. Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 10/HĐLĐ-KTLA)

BÊN A: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm …..

Số CMND/CCCD…………….cấp ngày …/…./…. tại C.A Hà Nội

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …. tháng … năm …                                  Giới tính:....

Số CMND/CCCD:……………….. Cấp ngày …./…../……. Tại  C.A…………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: Số………………………………………………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại HĐLĐ

2. Thời hạn HĐLĐ….tháng

3. Thời điểm từ:ngày….tháng…năm….đến ngày….tháng…năm….

4. Công việc

- Chức vụ: Nhân viên kế toán

- Công việc phải làm

+ Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán

+ Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng)

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng

5. Địa điểm làm việc

Tại trụ sở của công ty:390 cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc

- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 8h đến 12h, Chiều từ 13h đến 17h

- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7

2. Thời gian nghỉ

- Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật

- Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

a. Quyền lợi

1. Mức lương theo thời gian

Mức lương chính: 6.000.000 đồng/tháng

2. Phụ cấp

- Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý.

- Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty.

3. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày 30 hàng tháng

5. Hình thức trả lương: Theo thời gian

6. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả công việc của người lao động

7. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng

8. Các khoản bổ sung, phúc lợi khác:

- Ăn trưa: 80.000.000 đồng/tháng

- Điện thoại: 500.000.000 đồng/tháng

- Xăng xe: 500.000.000 đồng/tháng

- Hàng năm người lao động được đi tham quan, nghỉ mát theo quy định của công ty.

b. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành đúng quy định của công ty

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

- Thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động 

2. Quyền hạn

- Điều người lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội dung lao động của doanh nghiệp

-  Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị..

- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

- Hợp đồng lao động được làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ...

Hợp đồng này làm tại trụ sở công ty, ngày ... tháng ... năm ...

Người lao động  

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người sử dụng Lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Loại hợp đồng có thể là: Hợp đồng thời vụ, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động không thời hạn.

- Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

  • Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
  • Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tải tại đây: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Điều đáng chú ý nhất ở hợp đồng lao động trên là mục lương chính. Kế toán Lê Ánh xin được giải thích rõ hơn về mục này. Lương chính được xác định theo quy định về mức lương tối thiểu vùng mới nhất.

Cụ thể là người chưa qua đào tạo có mức lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/tháng và người đã qua đào tạo là 5.007.600 đồng/tháng (Đối với vùng I)

Xem chi tiết: Mức Lương Tối Thiểu Vùng Cập Nhật Mới Nhất

II. Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ Mới Nhất

Đối với công việc ngắn hạn thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ ký hợp đồng thời vụ. Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất để bạn đọc tham khảo.

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

- Căn cứ bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của đôi bên.

Hôm nay ngày ………tháng ……..năm ……….. tại số nhà…

Chúng tôi gồm:

Bên A: (Bên sử dụng lao động)..............................................................................

Công ty:................................................................................................................

Trụ sở: .................................................................................................................

Website: ...............................................................................................................

Đại diện là: ……………….Chức vụ: ……………….

Điện thoại: ………………. MST:………………..Fax:…………….

Bên B: (Bên lao động)............................................................................................

Ông:………………………… Sinh ngày…………………………………………………….

CMND:…………………………..Ngày cấp……………….Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………………… ……………….

Trình độ chuyên môn:……………………………………… ………………………

Hai bên cùng thống nhất những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B sẽ làm việc cho bên A

Theo hình thức hợp đồng thời vụ

Tại địa điểm: …………………………………

Phương tiện đi lại làm việc:…………………………………

Ông (bà):………………………………………… có trách nhiệm dạy các môn……………………lớp ……………………

Số buổi dạy/01 tuần…………………………..vào các ngày………………………thời gian mỗi buổi là……………

Ngoài ra ông (bà) còn có thêm trách nhiệm:…………………………………

Mức lương: …………………………VNĐ, bằng chữ:…………………………….

Bên A sẽ tính thêm phụ cấp cho bên B nếu bên B đã dạy cho học sinh của bên A được 2 tháng.

Bên B sẽ chịu sự điều hành trực tiếp trong công việc của người đại diện pháp luật của bên A.

Ngoài ra khi cần thiết làm theo chỉ thị của Ông (bà): ………

Điều 2: Bên B có nghĩa vụ:

- Hoàn thành tốt công việc đã được nêu cụ thể ở trên.

- Tự chịu trách nhiệm về tài sản, an toàn ( nếu có) của mình trong quá trình dạy học tại địa chỉ nêu trên.

Điều 3: Bên B có quyền:

- Yêu cầu, nhắc nhở bên A thực hiện trách nhiệm thanh toán như đã cam kết, cũng như các điều khoản khác, nếu bên A cố tình vi phạm.

- Chấm dứt hợp đồng lao động khi đã thông báo cho người đại diện của doanh nghiệp biết trước ít nhất là 10 ngày làm việc.

Điều 4: Bên A có nghĩa vụ:

- Thanh toán lương đủ số lượng và đúng thời hạn như đã thoả thuận với bên B.

- Phối hợp với bên B tạo điều kiện tốt nhất (có thể ) để cho bên B thực hiện công việc của mình.

Điều 5: Bên A có quyền:

- Nhắc nhở, đôn đốc hoặc yêu cầu B cung cấp những thông tin, bằng cấp, giấy tờ…..có liên quan đến công việc.

- Tạm ngưng, hoãn, đình chỉ, chấm dứt hợp đồng nếu bên B không đảm bảo được chất lượng giảng dạy. Cũng như các yếu tố về vật chất, tinh thần của phía gia đình học sinh.

- Từ chối thanh toán chi phí cho bên B ( Ngoại từ tiền thế chân) nếu trong thời gian giáo viên dạy thử 1 tuần mà bị phụ huynh hay học sinh phàn nàn về chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Chấm dứt hợp đồng lao động này khi đã thông báo cho bên B biết trước 05 ngày làm việc.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện bên B, nếu bên B cố tình lợi dụng uy tín của bên A để trục lợi cá nhân hoặc đơn phương phá vỡ hợp đồng này.

Điều 6: Cam kết của đôi bên:

- Để đảm bảo tính nghiêm túc của hợp đồng, bên B sẽ đóng thế chân cho bên A ……………., sau khi thanh lý hợp đồng thì bên A sẽ trả lại cho bên B.

- Đôi bên đã đọc kỹ và cam kết thực hiện hợp đồng này, mọi trục trặc hoặc sự cố xảy ra đều phải được giải quyết theo tiêu chí hoà giải, thương lương và tôn trọng lẫn nhau.

- Hợp đồng này được in làm 02 bản mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Nếu bên nào cố tình vi phạm thì bên đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                              ……………. ngày………….tháng…………năm……..

Đại diện bên A    Đại diện bên B

LINK TẢI: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

III. Mẫu Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ

CÔNG TY

Số: VL-...../LTD.

No:........................

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

---------------------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số ....../........../TT-BLĐTBXH ngày ........ tháng ........ năm .......... của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Issued under the Circular No ......./........./TT-BLDTBXH dated .........month.........years ........ of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà .............................................................................................

We are, from one side: Mr/Ms. ...............................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH..................................................................................................

On behalf of:....................................................................... Co., Ltd.

Địa chỉ:.................................................................................................................

Address: ………………………………………………………………………………………………….

Tel: ................................................................  Fax:.......................................

Và một bên là:.........................................................................................

And from other side:.................................................

Ngày sinh:.........................................................................................

Date of birth:..............................................................................................

Trình độ:........................................................ Chuyên môn:............................................

Degree:.......................................................... Profession:...............................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Home address:..........................................................................................................

CMND số:....................................... Cấp ngày:...................... Tại:.......................................

ID card no #:.................................. Issue date:.................... Issue at:...............................

Sổ lao động số (nếu có):...................................................................................................

Labor book no (If any)...............................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................

Tel:..............................................................................................................................

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính từ   ………………..đến: ………..

Kind of Contract: Limited, commencing on ………………. to: ……………….

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Employee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH …………

Working place: ……….... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn:…………  Bộ phận: ………………..

Position/Profession: …………                           Department: …………

1.4. Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company's management

Điều 2: Thời gian làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:   ………………………………………………………………………………………………               

Monthly salary:  ……………………………………………………………………………………………                 

- Lương cơ bản: …………USD  tương đương …………VNĐ

- Basic salary:………………………………………………………

- Phụ cấp trách nhiệm: …. USD

- Executive allowance:…………………………………………

- Tổng lương: …………USD  tương đương …………VNĐ

- Total:………………………………………………………………

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and  paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

+ Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

+ Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

+ Strictly follow and respect the terms of and commitment in the Labor contract. Compensate to the Company all training expenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminates the Labor contract without approval of the director of the Company.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

+ Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

+ Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng

+ Ensure the work and completely fulfill all the commitments in the Contract.

+ Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

+ Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

+ Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

+ Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Employees who have violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

+ Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

+ Employer reserves the right to transfer the Employee to another property which is owned or managed by the Employee in accordance with the law and regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: …………….tại Hà Nội

This contract is made and signed on: …………………..in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động

Employer

Người lao động

Employee

LINK TẢI: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất do Kế toán Lê Ánh xây dựng, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc.

Tham khảo thêm:

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh .

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Lê Ánh chúc bạn thành công!