Mẫu số 01/DTQG hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia (Mẫu số 01/DTQG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 01/DTQG

Mẫu số 01/DTQG - Mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 01/TDQG mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Mẫu số 01/TDQG mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Mẫu số 01/DTQG

TÊN ĐƠN VỊ DỰ TRỮ: …………… …………(1)

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

(Chỉ sử dụng cho bán hàng dự trữ quốc gia)

Liên 1: (Lưu) (2)

Ngày ……….tháng ………năm ………

Mẫu số ………………

Ký hiệu: ………..……

Số………………………

Đơn vị bán hàng:……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………..……………………………………………………

Điện thoại: ………………………… MST: …………………………………………..…………………………………………………

Họ tên người mua hàng: ……………………………………………………………….…………………….…………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………..…………………….…………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………….…………………….…………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….…………………….…………

Số tài khoản ………………………………. Tại ngân hàng: ………………………….…………………….…………………

Hình thức thanh toán: …………………. MST: cc  ccccccc c ccc c

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

a

b

c

1

2

3 = 1x2

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng: ……………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………….…………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………

                                                   ĐƠN VỊ DỰ TRỮ

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (3)

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

 (MST là mã số thuế tương ứng với đơn vị mua hoặc bán hàng DTQG)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại ………………………………., mã số thuế ……………………………….)

Ghi chú: (1) – Liên 1: Lưu; Liên 2: Giao khách hàng; Liên 3: Dùng thanh toán nội bộ; Liên 4: Dùng cho thủ kho

(2) – Đối với đơn vị dự trữ không có chức danh Kế toán trưởng thì người ký là phụ trách kế toán.

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia - Mẫu số 01/DTQG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!