Danh Mục

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ mẫu số S14- DNN

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ là chứng từ đươc lập để theo dõi việc thanh toán bằng ngoại tệ, thông qua đó doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và diễn biến thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp.

>>xem thêm:Mẫu sổ chi tiết tiền vay theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ - Mẫu S14-DNN

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn mẫu sô S14-DNN  sỏ theo dõi bằng ngoại tệ được ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S14-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

(Dùng cho các TK 136, 138, 141, 334, 336, 338)

Tài khoản: ……………

Đối tượng:……………

Loại ngoại tệ:…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Tỷ giá hối đoái

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mục đích lập sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Kế toán viên lập sổ theo dõi bằng ngoại tệ để dùng cho một số tài khoản thanh toán loại trừ một số tài khoản (TK 131, 331) áp dụng với đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

Căn cứ và phương pháp lập sổ theo dõi ngoại tệ

Sổ này được mở theo từng tài khoản,và từng đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

- Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ;

- Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ;

- Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam;

- Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán;

- Cột 7, 9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Mẫu sổ theo dõi bằng ngoại tệ, cách viết sổ theo dõi bằng ngoại tệ theo thông tư tt200/2014/tt-btc, mẫu sổ theo dõi bằng ngoại tệ trên file Excel

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ mẫu số S14- DNN