Danh Mục

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

 Theo Thông tư 200, BCTC bao gồm:

 Bảng cân đối kế toán                              B01-DN

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    B02-DN

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                      B03-DN

 Bản thuyết minh BCTC                            B09-DN

>>>xem thêm Cách làm báo cáo tài chính

1.Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN trong Báo cáo tài chính

1.1.Các tài liệu căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán:

 Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp

 Căn cứ vào số, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết

 Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước

1.2.Bố cục Bảng cân đối kế toán

Cột 1 :chỉ tiêu

Cột 2: Mã số- mã các chỉ tiêu trên BCTC học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Cột 3: thuyết minh BCTC

Cột 5: số đầu năm- số liệu cột này căn cứ trên “số cuối năm” của Báo cáo này năm trước

Cột 4:số cuối năm- số liệu cột này ghi tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

1.3.Một số điều cần lưu ý trong Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp

  • Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày BCTC
  • Các khoản Tài sản và Nợ phải trả trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của DN
  • Với các DN không dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì Tài sản, Nợ phải trả phải được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

2.Báo cáo kết quả kinh doanh trong BCTC

2.1.Các tài liệu căn cứ để lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9

2.2.Bố cục báo cáo kết quả kinh doanh

Cột 1: các chỉ tiêu báo cáo

Cột 2: mã số các chỉ tiêu tương ứng

Cột 3: số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh BCTC

Côt 4: tổng sớ phát sinh trong kỳ báo cáo cuối năm

Cột 5: số liệu của năm trước

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong BCTC

3.1.Các tài liệu căn cứ

    Bảng Cân đối kế toán;
    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
    Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
    Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác

3.2. Thời điểm lập và cách lập

Thời điểm lập: thể hiện dòng ra và dòng vào của khối lượng tiền trong doanh nghiệp

Yêu cầu: để báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác thì chỉ tiêu 70 trên BCLCTT phải bằng chỉ tiêu 110 trên bảng CĐKT.

- Cách làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Cột số năm trước: lấy số liệu từ Cột năm nay của “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” năm trước.

Cột số năm nay: Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng trên NKC.

3.2.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp:

    Phương pháp trực tiếp

    Phương pháp gián tiếp

4.Thuyết minh báo cáo tài chính

4.1.Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

  • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
  • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
  • Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

4.2.Những nội dung chính trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính của BCTC

  • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
  • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác
  • Cung cấp thông tin bổ sung cần thiết khác

>>>xem thêm Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

                        

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất