03 mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng theo quy định mới nhất

Trong bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mới nhất theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. 

Mặc dù hiện nay các công ty thường sẽ thuê ngoài thiết kế mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng, nhưng các bạn cũng nên tham khảo những mẫu hóa đơn/biên lai điện tử thể hiện để biết được nội dung, cách thức có đúng quy định hay không

03 mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mới nhất

Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng gồm: Mẫu 01/GTGT, 01/GTGT-ĐT và 01/GTGT-NT

Mẫu số 01/GTGT - Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

Mẫu 01/GTGT - mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu 01/GTGT - mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                Ký hiệu: …………          

                                                                                                Số: …………………

Ngày………..tháng………..năm…………

Tên người bán: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………...…………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………… Số tài khoản: ……………………………………………………………

Họ tên người mua: …………………………………………………..………………..………………..…………………………

Tên người mua: ……………………………………………………..………………..………………..…………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………….…………..………………..……………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………...………………..………………..……………………………………

Hình thức thanh toán: ……………  Số tài khoản: ………………...………………..……………………………………

                                                                Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

  

1

2

3

4

5

6

7=4x5

8=7x6

9=7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: ……………………………………………………………..……………………………………………

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….                                                             

NGƯỜI MUA HÀNG                                       NGƯỜI BÁN HÀNG

       Chữ ký số (nếu có)                                     (Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Mẫu số 01/GTGT-ĐT: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Mẫu số 01/GTGT-ĐT hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu số 01/GTGT-ĐT hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: ……………..                      

Số: …………………....                      

Ngày………..tháng………..năm………… 

Tên người bán: ……………………………………………………….………………………………………………………….…………

Mã số thuế: …………………………………………………………..………………………………………………………….……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Điện thoại: …………………………………………  Số tài khoản: ……………………..……………………..…………………

Tên người mua: ………………………………………………………..………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………….…………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức thanh toán: ………………………………………… Số tài khoản: …………………..………………………

Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Thành tiền

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền chưa có thuế GTGT: …………………………………………………………………………………………………

Thuế suất giá trị gia tăng: ………………………………% Tiền thuế giá trị gia tăng ……………………………

Tổng tiền thanh toán: …………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn)

Mẫu số 01/GTGT-NT: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)

Mẫu số 01/GTGT-NT hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

Mẫu số 01/GTGT-NT hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: ……………                            

Số: …………………                              

 Ngày………..tháng………..năm…………

Tên người bán: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………..……………………………………………………………..…

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..………………………..………………

Điện thoại: ……………………………………………Số tài khoản: ……………………….……………………………………

Tên người mua: ……………………………………………………….……………………………………………………….…………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………….……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Hình thức thanh toán: ……………………………………………… Số tài khoản: ………………………………………..

Đồng tiền thanh toán: USD 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

Tỷ giá (USD/VND)

  

1

2

3

4

5

6

7=4x5

8=7x6

9=7+8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT:……………………………………………………………………………………………………… 

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ………………….………………………………………

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: …………………………………………………………………………………… 

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI MUA HÀNG 

Chữ ký số (nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

       

 (Cần kiểm tra, đối chiều khi lập, nhận hóa đơn)

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan