Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo lập hàng kỳ để phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Cách lập từng chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (1): Tổng số phát sinh bên có của Tài khoản 511
+ Các khoản giảm trừ doanh thu (2): Số phát sinh bên nợ Tài khoản 511 đối ứng với bên có TK 521, TK333
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10): Số phát sinh bên Nợ của TK511 đối ứng với bên Có của TK 911 hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02
+ Giá vốn bán hàng(11): Tổng số phát sinh bên cóc ảu TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20): Mã số 10 – Mã số 11
+ Doanh thu hoạt động tài chính (21): Tổng số phát sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên có TK 911

Chi phí tài chính (22): Tổng phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911
Chi phí lãi vay (23): Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết TK 635, phần chi phí lãi vay trong kỳ
Chi phí quản lý kinh doanh (24): Tổng số phát sinh bên Có TK 643 đối ứng với bên Nợ của TK 911
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30): Mã số 30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25) Nếu kết quả lỗ thì ghi trong (…)
+ Thu nhập khác (31): Tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 đối ứng với bên Có của TK 911
+ Chi phí khác (32): Tổng số phát sinh bên có của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911
+ Lợi nhuận khác(40): Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50): Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (51): Tổng số phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 hoặc Tổng số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911

2. Hướng dẫn đặt công thức Excel để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 Cột số năm trước: Căn cứ vào cột năm nay của “ Báo cáo kết quả kinh doanh “ năm trước

 Cột số năm nay: Đặt hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu từ bảng cân đối số phát sinh năm, với:

-    Dãy điều kiện: là cột “TS, DT, CP” trên bảng cân đối số phát sinh năm.

-    Điều kiện cần tính: là các ô mã số trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

-    Dãy tính tổng: là cột phát sinh Nợ trên cân đối số phát sinh năm.

Chú ý: với chỉ tiêu 11 – Giá vốn bán hàng, chỉ tiêu này không bao gồm giá vốn bán hàng bị trả lại, trong khi số liệu trên CĐPS năm là tổng giá vốn đã bao gồm giá vốn bán hàng bị trả lại, vậy bạn phải trừ đi giá vốn của hàng bán bị trả lại.

Tags: Mẫu bảng báo cáo kết quả kinh doanh, cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trên excel, bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh excel, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quý

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.edu.vn được biết được các thông tin chi tiết về các khoá học này.

 

 

 

Bài viết liên quan