Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

Từ năm 2015, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý mà chỉ cần lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế cho người mới bắt đầu sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

1. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm:

a.  Hồ sơ:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1C/TNDN.

- Phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN

- Và các phụ khác (nếu có)

b. Thời hạn nộp:

- Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Năm 2016, tháng 2 có 29 ngày nên thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày 30/3/2016.

- Nếu doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: chậm nhất là ngày thứ 45, từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

- Trường hợp doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

+ Phải làm đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn). học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

+ Thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2. Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN

a. Bước 1:

- Vào phần mềm HTKK 3.3.7

- Chọn “Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp” -> “Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)”

- Chọn kỳ tính thuế năm 2016 -> Chọn phụ lục.
Lưu ý: Các phụ lục thường dùng là:

03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản kinh doanh.

03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Khi doanh nghiệp có số lỗ được kết chuyển từ kỳ trước)

b. Bước 2: Điền các chỉ tiêu vào phụ lục 03-1A/TNDN

Căn cứ lập phụ lục 03-1A/TNDN: số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

>>> Xem chi tiết cách lập: Hướng dẫn lập phụ lục 03-1A/TNDN

c. Bước 3: Lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 

Chỉ lập khi doanh nghiệp có số lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước và trong kỳ này doanh nghiệp có lãi.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

d. Bước 4: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Chỉ tiêu [A1] - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:

+ Phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

+ Phần mềm sẽ tự động cập từ PL 03 – 1A sang.

- Chỉ tiêu [B2] – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu:

+ Phản ánh tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến tăng doanh thu tính thuế do sự khác biệt giữa các quy định của pháp luật về kế toán và thuế, bao gồm các khoản được xác định là doanh thu để tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ theo quy định của chuẩn mực kế toán về doanh thu.

+ Chỉ tiêu này cũng phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu được chấp nhận theo chế độ kế toán nhưng không được chấp nhận theo qui định của luật thuế.

- Chỉ tiêu [B3] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm:

+ Phản ánh toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu được ghi nhận là doanh thu theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính thu nhập chịu thuế trong kỳ theo các qui định của Luật thuế TNDN.

>>>Xem thêm: Phân biệt chi phí kế toán và chi phí thuế TNDN

- Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

+ Phản ánh toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN

- Chỉ tiêu [B5] - Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài:

+ Chỉ tiêu này được lấy từ dòng “Tổng cộng” tại cột (6) trên Phụ lục 03-4/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu [B6] - Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết:

- Chỉ tiêu [B7] – Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác:

+ Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền của các điều chỉnh khác (chưa được điều chỉnh tại các chỉ tiêu từ [B2] đến [B6]) do sự khác biệt giữa chế độ kế toán và Luật thuế TNDN dẫn đến làm tăng tổng thu nhập trước thuế.

Chỉ tiêu [B8]: Phần mềm tự động cập nhật.

- Chỉ tiêu [B9] - Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước:

+ Phản ánh các khoản doanh thu được hạch toán trong Báo cáo Kết quả kinh doanh năm nay của doanh nghiệp nhưng đã đưa vào doanh thu để tính thuế TNDN của các năm trước.

- Chỉ tiêu [B10] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng:

+ Phản ánh toàn bộ chi phí trực tiếp liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng đã ghi vào chỉ tiêu [B2] - Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu - của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản chi phí được điều chỉnh tại chỉ tiêu này chủ yếu là chi phí giá vốn hàng bán hoặc giá thành sản xuất sản phẩm. Chỉ tiêu này cũng phản ánh các khoản chi phí chiết khấu thương mại được giảm trừ doanh thu theo chuẩn mực kế toán, nhưng không được giảm trừ doanh thu mà được đưa chi phí theo quy định của Luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu [B11] – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác:

+ Phản ánh tổng các khoản điều chỉnh khác ngoài các khoản điều chỉnh đã nêu tại các chỉ tiêu từ [B9] đến [B10] của Tờ khai quyết toán thuế TNDN dẫn đến giảm lợi nhuận chịu thuế.

+ Các điều chỉnh này có thể bao gồm:

i) Khoản trích trước vào chi phí năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được đưa vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế do chưa có đủ hoá đơn chứng từ. Sang năm sau khi các khoản này đã thực chi, doanh nghiệp được quyền đưa các khoản này vào chi phí. Do các chi phí này đã được đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh của năm trước nên không được đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh của năm nay. Nên doanh nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh tăng chi phí để thể hiện các khoản chi này.

ii)Khoản lỗ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ (thực hiện trong năm) đã được đưa vào Báo cáo kết quả kinh doanh của năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được ghi nhận vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của các năm trước do chưa thực hiện.

iii) Chi phí khấu hao các tài sản cố định là xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng

Xem thêm: Phân biệt sự khác nhau giữa chi phí kế toán và chi phí thuế TNDN

iiii) Các khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh liên kết trong nước sau khi đã nộp thuế TNDN.

iiiii) Các khoản thu nhập khác không phải chịu thuế theo quy định của Chính phủ ví dụ thu nhập từ trái phiếu Chính phủ, công trái ...

Chỉ tiêu [B12]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [B13] – Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Phản ánh tổng số thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) và chưa trừ chuyển lỗ của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

+ Chỉ tiêu này được xác định như sau: [B13] = [B12]-[B14]

Chỉ tiêu [B14]: Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu [C1] - Thu nhập chịu thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [C2] – Thu nhập miễn thuế: là khoản thu nhập được miễn không tính vào thu nhập tính thuế trong năm theo quy định của Luật thuế TNDN. Chi tiết xem tại Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN năm 2016

Chỉ tiêu [C3]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu [C3a] – Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ:

+ Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03-2A

Lưu ý: Nếu năm nay doanh nghiệp lỗ thì:

+ Xóa phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

+ Nhập số âm vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu [C3b] - Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD:

+ Phản ánh số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản sau khi bù trừ với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, nếu bù trừ không hết thì tiếp tục được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Số liệu được lấy từ chỉ tiêu [11a] trên Phụ lục 03-5/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu [C4] – Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [C5] – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có):

+ Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03 – 6

Chỉ tiêu [C6]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu [C7]: Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22%:

+ Năm 2016, các doanh nghiệp đều áp dụng mức thuế suất 20%.

Chỉ tiêu [C8] – Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% 

Chỉ tiêu [C9] – Thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi:

+ Là thu nhập tính thuế từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam hoặc từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không ưu đãi khác.

+ Chỉ tiêu [C9a] – Thuế suất không ưu đãi khác (%):

Phản ánh thuế suất đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) là 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218 2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Chỉ tiêu [C10]: Phần mềm sẽ tự động cập nhât.

Chỉ tiêu [C11] - Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi:

+ Đơn vị được hưởng tự xác định các điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi, mức thuế suất được hưởng, số chênh lệch do được hưởng mức thuế suất khác các mức thuế suất thuế TNDN không ưu đãi nêu trên.

Chỉ tiêu [C12] - Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ:

+ Đơn vị tự xác định các điều kiện được miễn thuế, mức miễn giảm thuế và thời gian miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế TNDN tại các Phụ lục (Phụ lục số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN.

Chỉ tiêu [C13] - Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định:

+ Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của nước ký kết hiệp định với Việt Nam.

Chỉ tiêu [C14] - Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN:

+ Chỉ tiêu này phải ánh số thuế TNDN được miễn, giảm theo Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp được miễn, giảm khác không theo Luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu [C15] - Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế:

+ Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được phép giảm trừ vào số thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

+ Mức thuế tối đa được trừ xác định trên cơ sở mức thuế suất thuế TNDN là  là 20%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chỉ tiêu [D2] - Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN phát sinh phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế và được xác định căn cứ chỉ tiêu [15] trên Phụ lục 03-5/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu [D3] - Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có):

+ Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN phải nộp từ các hoạt động khác ngoài hoạt động SXKD và hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

Chỉ tiêu [E1]: Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: Phần mềm tự động câp nhật.

Chỉ tiêu [E1] - Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu [E2] - Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Chỉ tiêu [E3] - Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có):

+ Phản ánh số thuế TNDN tạm nộp trong năm từ các hoạt động khác ngoài hoạt động SXKD và hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

Trên đây là toàn bộ những nội dung trong quyết toán thuế TNDN mà bạn cần kê khai, sau khi kê khai xong bạn cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là: Chỉ tiêu [G] và Chỉ tiêu [I]

- Nếu Chỉ tiêu [G] mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà DN phải nộp

- Nếu Chỉ tiêu [G] mà âm (ở trong ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà DN nộp thừa. (Không phải nộp, các bạn có thể làm thủ tục hoàn hoặc chuyển sang kỳ sau).

Chỉ tiêu [I]: Đây là số tiền chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp (ở chỉ tiêu G) với 20% số thuế TNDN phải nộp (ở chỉ tiêu H).

- Nếu Chỉ tiêu [I]: Mà âm thì không sao. Nếu dương: Thì các bạn sẽ bạn bị phạt chậm nộp số tiền này. Công thức tính số tiền phạt này được thể hiện rõ tại Chỉ tiêu [M2]

Trên đây kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất. Rất mong các bạn kế toán có thể nắm vững thực hiện theo đúng trước khi quyết toán thuế TNDN. 

Xem thêm các kiến thức liên quan khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

Đây là những kinh nghiệm Kế toán rất giá trị của các anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh. Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết các thông tin về khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan