Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Phụ lục 03-2A/TNDN được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ những năm trước.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn lập phụ lục 03-1A/TNDN

1. Nguyên tắc chuyển lỗ:

- Chuyển lỗ liên tục, chuyển toàn bộ lỗ nhưng tối đa không quá số lãi trong kỳ.

- Chỉ được chuyển lỗ khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh là lãi.

- Thời gian chuyển lỗ liên tục tối đa không quá 5 năm

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đảm bảo chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp chỉ lập phụ lục 03-2/TNDN khi năm quyết toán thuế có phát sinh thu nhập chịu thuế và có phát sinh số lỗ của các năm trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào năm quyết toán thuế để giảm thu nhập chịu thuế.

- Trường hợp năm quyết toán thuế, doanh nghiệp vừa có HĐKD được hưởng ưu đãi thuế phát sinh thu nhập chịu thuế, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập khác cũng phát sinh thu nhập, nếu có các khoản lỗ phát sinh từ những năm trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào năm quyết toán thuế, thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng lỗ của từng HĐKD để chuyển tương ứng vào thu nhập chịu thuế của từng HĐKD, nếu hoạt động kinh doanh nào còn lỗ thì được chuyển vào thu nhập chịu thuế của các HĐKD còn thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được lỗ của từng hoạt động kinh doanh thì phân bổ số lỗ của từng hoạt động theo tỷ lệ % doanh thu của từng hoạt động trên tổng doanh thu toàn doanh nghiệp của năm phát sinh lỗ.

- Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh BĐS bị lỗ thì phải hạch toán riêng lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS để chuyển vào thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh BĐS, nếu chuyển không hết thì được kết chuyển vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động SXKD khác của doanh nghiệp. Trường hợp HĐKD khác phát sinh lỗ thì không được kết chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trường hợp này doanh nghiệp phải lập riêng phụ lục 03-2/TNDN cho từng hoạt động kinh doanh BĐS và hoạt động kinh doanh khác để chuyển lỗ tương ứng vào từng loại thu nhập chịu thuế của năm phát sinh thu nhập. (Khi kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, chuyển lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn phụ lục 03-2A/TNDN, chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh BĐS doanh nghiệp lựa chọn phụ lục 03-2B/TNDN)

- Các khoản lỗ của các kỳ trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào kỳ quyết toán thuế phát sinh thu nhập chịu thuế phải đảm bảo nguyên tắc số lỗ được chuyển không lớn hơn số thu nhập chịu thuế phát sinh của kỳ được chuyển lỗ

- Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp
sau năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi có quyết định giải thể mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia liên doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được tổng hợp số lỗ phân bổ từ cơ sở liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế nhưng đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ của doanh nghiệp liên doanh.

2. Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A

phu-luc-03-2A

Trong đó:

- Cột 1: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ gần nhất ở Cột 2

- Cột 3: Số lỗ phát sinh: Là tổng số lỗ của các năm ở cột 2 : căn cứ để đưa vào Cột này là giá trị âm của chỉ tiêu C4 của các năm tương ứng của cột 2 đó.

- Cột 4: số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm. 

- Cột (5) - Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: phụ thuộc vào số lãi phát sinh trong kỳ và số lỗ còn được kết chuyển.

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ Mẫu phục lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN và hướng dẫn cách lập chi tiết. Các bạn có thể tải mẫu về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài các khoá học kế toán, các bạn còn có thể tham gia học xuất nhập khẩu tại trung tâm Lê Ánh nếu bạn có nhu cầu. Hiện tại, Lê Ánh đang đào tạo song song các khoá học chuyên sâu về kế toán và xuất nhâp khẩu, vui lòng truy cập tại website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm chi tiết.