Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Điều kiện xin gộp báo cáo tài chính là gì? Mẫu công văn và thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC như thế nào? Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính sẽ được Kế toán Lê Ánh gửi đến bạn đọc trong bài viết sau đây.

1. Điều Kiện Xin Gộp Báo Cáo Tài Chính

Để gộp báo cáo tài chính cần điều kiện:

Theo Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định

"2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng"

»» Tham khảo: Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Kế Toán Lê Ánh

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 thì:

"4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng"

⇒ Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp

Khóa học phân tích báo cáo tài chính

 

2. Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

mau-cong-van-gop-bao-cao-tai-chinh

 

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT

Số: 014/BCTC2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm ... vào năm ...)

Kính gửi: Chi cục thuế huyện Mỹ Đức

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY A

Địa chỉ trụ sở: Ngõ 25 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Mã số thuế: 0123456789

Giám đốc: Nguyễn Văn B

Công ty chúng tôi thành lập ngày ..., tính đến hết ngày ... tháng ... năm ... công ty chúng tôi có thời gian hoạt động chưa tới 90 ngày.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

"4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phỉa ngắn hơn 15 tháng."

Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:

"3.Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì đượcc ộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng"

Vì vật công ty chúng tôi làm công văn này xin Chi Cục Thuế Huyện Mỹ Đức cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm ... vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm ...

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu

Người đại diện theo pháp luật

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bạn có thể tải mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính tại đây: DOWNLOAD MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên đây là mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính được viết bởi đội ngũ giảng viên kế toán trưởng tại Khóa học kế toán tổng hợp thực hành Kế toán Lê Ánh. Cảm ơn các bạn theo dõi bài viết!

Xem thêm: Mức xử phạt vi phạm báo cáo tài chính

Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.