Mẫu số 02/BK-BLG bảng kê biên lai chưa sử dụng mới nhất theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế quản lý (Mẫu số 02/BK-BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/BK-BLG

Mẫu số 02/BK-BLG bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

Mẫu 02/BK-BLG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu 02/BK-BLG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

Mẫu số: 02/BK-BLG

BẢNG KÊ BIÊN LAI CHƯA SỬ DỤNG CỦA CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ CHUYỂN ĐỊA BÀN KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

  1. Tên cơ quan thu các khoản phí, lệ phí:
  2. Mã số thuế (nếu có)
  3. Các loại biên lai chưa sử dụng:

STT

Tên loại biên lai

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu biên lai

Số lượng

Từ số

Đến số

1

Biên lai thu các khoản phí, lệ phí đặt in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          …….., ngày …….tháng ………..năm ………..

                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ           

                                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)      

 

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu bảng kê biên lai chưa sử dụng của cơ quan thu phí, lệ phí chuyển địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế quản lý - Mẫu số 02/BK-BLG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!