Mẫu số 02/HUY-BLG thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kế toán Lê Ánh chia sẻ thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy (Mẫu số 02/HUY-BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/HUY-BLG

Mẫu số 02/HUY-BLG - thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy

Mẫu số 02/HUY-BLG thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy theo Nghị định 123

Mẫu số 02/HUY-BLG thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy theo Nghị định 123

Mẫu số: 02/HUY-BLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIÊU HỦY BIÊN LAI GIẤY

Kính gửi: ………………………

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp hủy hóa đơn: ………………………………………………………………………………………………………

Hồi ……giờ ……ngày …….tháng …….năm …….., (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy biên lai như sau:

STT

Tên loại biên lai

Mẫu số

Ký hiệu biên lai

Từ số

Đến số

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……..tháng ………năm ……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu thông báo kết quả tiêu hủy biên lai giấy - Mẫu số 02/HUY-BLG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Đánh giá:

Bài viết liên quan