Mẫu số 04/HGĐL phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý theo Nghị định 123

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý (Mẫu số 04/HGĐL) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 04/HGĐL

Mẫu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý - Mẫu số 04/HGĐL 

Mẫu số 04/HGĐL phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu số 04/HGĐL phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu số: 04/HGĐL

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………….…………….…………….…………….         Ký hiệu:

Địa chỉ: …………………….………………………….…………….…………….…………….          Số:

Mã số thuế: …………………………………………….…………….…………….…………….

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Ngày ………tháng ………năm ………….

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: …………. Ngày ………..tháng ………..năm ………… của  …………………………… với (tổ chức, cá nhân) ……………… MST: ……………

Họ tên người vận chuyển: ……………………………………………………………………………  Hợp đồng số: …………………

Phương tiện vận chuyển: ……………………………………………..……………..…………………………………………

Xuất tại kho: ……………………….……………………….……………………….…………………………………………………

Nhập tại kho: ………………………..……………………….……………………….………………………………………………

STT

Tên nhãn hiêu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

NGƯỜI NHẬN HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ KHO XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VẬN CHUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ KHO NHẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý - Mẫu số 04/HGĐL được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!