Mẫu số BC26/BLĐT báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Mẫu số BC26/BLĐT) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu BC26/BLĐT

Mẫu số BC26/BLĐT - Mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

Mẫu số BC26/BLĐT báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí lệ phí theo Nghị định 123

Mẫu số BC26/BLĐT báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí lệ phí theo Nghị định 123

 

Mẫu số: BC26/BLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Kỳ tính thuế: Qúy …….năm ……

 

  1. Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………
  3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………….……………………………………………………

Đơn vị tính: Số

STT

Tên loại biên lai

Ký hiệu mẫu biên lai

Ký hiệu biên lai

Số biên lai sử dụng trong kỳ

Tổng số sử dụng

Hủy

Tổng số

Từ số

Đến số

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cam kết báo cáo tình hình sử dụng biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                  …………, ngày ……tháng ……….năm ……..

                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ          

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)     

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí - Mẫu BC26/BLĐT được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!