Mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy mới nhất (Mẫu số 02/HUY-HĐG)

Chia sẻ mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy mới nhất (mẫu số 02/HUY-HĐG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/HUY-HĐG

Mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy mới nhất

Mẫu 02/HUY-HĐG mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy

Mẫu 02/HUY-HĐG mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy

Mẫu số: 02/HUY-HĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIÊU HỦY HÓA ĐƠN GIẤY

Kính gửi:

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp hủy hóa đơn: ……………………………………………………………………………………………………………………

Hồi ……… giờ ……….. ngày ………… tháng ………… năm …………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày …………. tháng ……………..năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Trên đây là mẫu thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn giấy- Mẫu số 02/HUY-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!