PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động. Mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kế toán Lê Ánh mời các bạn cùng xem và tải về mẫu piếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành tại đây.

>>>Xem thêm: DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 05- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày... tháng... năm...

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): …………………………………………………………………….

Theo Hợp đồng số: ……………ngày…… tháng…… năm…………………………………..

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………….

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người giao việc
(Ký, họ tên)

Người nhận việc
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mục đích 

Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).

- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

 >>>Xem thêm: DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Biên bản xác nhận công việc hoàn thành, mẫu phiếu các nhận dịch vụ, mẫu giấy xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, mẫu giấy xác nhận hoàn thành công việc, mẫu biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành, mẫu biên bản xác nhận, mẫu biên bản xác nhận sự việc, biên bản xác nhận hoàn thành dịch vụ

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)