Xử lý chi phí trả trước đã hạch toán năm 2016

Năm 2016, Công ty bạn phát sinh chi phí trả trước liên quan đến năm 2017 và bạn đã hạch toán đầy đủ. Tuy nhiên, năm 2017, Thông tư 133/2016 sẽ được áp dụng để thay thế Quyết định 48/2006, theo đó, không còn tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn nữa.

Vậy, bạn phải xử lý khoản chi phí trả trước bạn đã hạch toán như thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý chi phí trả trước .

chi-phi-tra-truoc

>>> Xem thêm: So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong Thông tư 133 và quyết định 48

1. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước tài khoản 242

Trích Điều 47 thông tư 200/2014/TT-BTC

"a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

b) Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:
- Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán.
- Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm;
- Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;
- Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;
- Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;
- Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;
- Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê tài chính;
- Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê hoạt động;
- Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con có phát sinh lợi thế thương mại hoặc khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước có phát sinh lợi thế kinh doanh;
- Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.
Chi phí nghiên cứu và chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình được ghi nhận ngay là chi phí sản xuất kinh doanh, không ghi nhận là chi phí trả trước.

... "

2. Năm 2016, bạn hạch toán chi phí trả trước liên quan đến năm 2017 vào TK 142

Ví dụ: Tháng 10/2016, công ty Nam Hồng  trả tiền thuê văn phòng 6 tháng (từ tháng 10/2016 đến hết tháng 3/2017) số tiền 30 triệu đồng.

Hết năm 2016, chi phí này được hạch toán như sau:

Nợ TK 642: 15.000.000

        Có TK 142: 15.000.000

Hết năm 2016, trên sổ cái TK 142 vẫn còn số dư 15 triệu tiền thuê văn phòng của 3 tháng đầu năm 2017 mà công ty đã trả trước.

Năm 2017, Công ty thay đổi chế độ kế toán áp dụng sang Thông tư 133/2016/TT-BTC, Toàn bộ số dư của TK 142 sẽ được chuyển sang TK 242 và có mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản chi phí trả trước.

Đầu năm 2017, chuyển số dư TK 142 sang TK 242:

Nợ TK 242

           Có TK142

Hàng tháng, khi phân bổ chi phí:

Nợ TK 642

         Có TK 242

3. Năm 2016, bạn hạch toán chi phí trả trước liên quan đến năm 2017 vào TK 242.

Trong trường hợp này, khi chuyển sang Thông tư 133/2016/TT-BTC kế toán không cần chuyển số dư TK 142 sang TK 242 nữa.

Tags: Hạch toán chi phí trả trước, chi phí trả trước là gì, chuẩn mực kế toán về chi phí trả trước, tài khoản 242 theo thông tư 133, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, chi phí trả trước theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế và làdịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.