Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng với các chỉ tiêu quan trọng và các chỉ tiêu phụ ngoài ra với từng loại hình.

>>> Xem thêm: Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:

   a. Hình thức sở hữu vốn:

     - Công ty Nhà nước;

     - Công ty cổ phần; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

     - Công ty trách nhiệm hữu hạn;

     - Công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

   Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ:

     - Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài);

     - Biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

   b. Lĩnh vực kinh doanh

     Chọn giữa sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

   c) Ngành nghề kinh doanh:

     Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính (Nội dung thuyết minh về hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

   d) Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

     Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.

   đ) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

     Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô... có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

   e) Cấu trúc doanh nghiệp

     - Danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại từng công ty con;

     - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;

     - Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị

noi-dung-va-phuong-phap-lap-ban-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh-phan-1

  Bảng cân đối kế toán là căn cứ để làm bản thuyết minh báo cáo tài chính

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

   a) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

   b) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.

 3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

   a) Chế độ kế toán áp dụng:  

     Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào:

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp,

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản,

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp,

     - Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   b) Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:  

     Nêu rõ:

     - Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không?

     - Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

     - Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: cách lập thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48, thuyết minh báo cáo tài chính là gì, ý nghĩa thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu thuyết minh báo cáo tài chính fie Excel

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)