Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>>>Xem thêm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN

1. Tải mẫu: Sổ nhật ký chung

2. Mẫu sổ nhật ký chung

Đơn vị: …………………………….

Địa chỉ:…………………………….

Mẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

                                                                                                                     Đơn vị

                                                                                                                tính:……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

X

X

X

 

 

- Sổ này có …tráng, đánh số từ trang số 01 trang…

- Ngày mở sổ:….

                                                                                                     Ngày…tháng...năm…

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

( Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC