BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho người lao động để tính thu nhập của người lao động và ghi sổ kế toán

>>>Xem thêm:BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

 

Quý… năm....

Số:…………..

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………..

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày.... tháng.... năm ... 
Giám đốc
(Ký, họ tên)

 

HƯỚNG DẪN BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, Họ và tên, Chức vụ người lao động

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

 >>>Xem thêm: DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu danh sách nhận tiền thưởng, bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200, mẫu danh sách nhận tiền khen thưởng, mẫu danh sách thưởng tết, danh sách nhận tiền bồi dưỡng

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG