Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 1)

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.

tai-khoan-421

>>> Xem thêm: Các khái niệm kế toán cơ bản

Bài tập bao gồm các nghiệp vụ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, dựa trên các hoạt động hàng ngày của các công ty và tổ chức.

Bài 1: 

Tại DN có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a- Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK Tiền mặt:                    

20.000

- TK Vay ngắn hạn

100.000

- TK Tiền gửi NH

200.000

- TK Phải trả người bán

70.000

- TK Phải thu của khách hàng

20.000

- Vay dài hạn

200.000

- TK Nguyên vật liệu

100.000

- TK Nguồn vốn kinh doanh

300.000

- TK TSCĐ hữu hình

350.000

- TK Phải trả CNV

20.000

b- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

 1. Khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000
 2. Dùng tiền gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền mặt (đã bao gồm 10% thuế GTGT)
 3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người bán 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000
 4. Dùng tiền mặt trả lương cho CNV 20.000
 5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 20.000
 6. Dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000
 7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Yêu cầu:

 1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh.
 2. Phản ánh vào tài khoản kế toán
 3. Lập bảng đối chiếu số phát sinh kiểu nhiều cột
 4. Lập bảng Cân đối kế toán

Bài 2:

Tại DN có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a- Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK Tiền mặt:                    

20.000

- TK Vay ngắn hạn

100.000

- TK Tiền gửi NH

200.000

- TK Phải trả người bán

70.000

- TK Phải thu của khách hàng

20.000

- Vay dài hạn

200.000

- TK Nguyên vật liệu

100.000

- TK Nguồn vốn kinh doanh

300.000

- TK TSCĐ hữu hình

350.000

- TK Phải trả CNV

20.000

b- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

 1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm 20.000, dùng cho quản lý phân xưởng 2.000.
 2. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000
 3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)
 4. Hao mòn TSCĐ dùng cho sản xuất 000
 5. Chi phí điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản.
 6. Kết chuyển chi phí
 7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Yêu cầu:

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Phản ánh vào tài khoản kế toán
 3. Lập bảng cân đối tài khoản
hop-dong-lao-dong

Bài 3:

Tại doanh nghiệp Y, có tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

 1. Số dư đầu kỳ của các TK:
 • TK chi phí sản xuất dở dang: 12.000.

Trong đó: + Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP A: 8.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 4.000.

 • Các TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.
 1. Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:
 2. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó
 • Dùng cho SX SP A: 40.000.
 • Dùng cho SX SP B: 30.000.
 • Dùng cho quản lý phân xưởng: 10.000.
 1. Tính tiền lương phải trả cho CNV là 35.000, trong đó
 • Tiền lương CNSX SP A: 20.000.
 • Tiền lương CNSX SP B: 10.000.
 • Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.
 • Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000
 • Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp 10.000
 1. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).
 2. Trích KH TSCĐ dùng cho sản xuất 17.000; Bộ phận bán hàng 10.000; Bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000
 3. Cuối kỳ kết chuyển hết chi phí SX. Biết rằng chi phí SX chung phân bổ cho từng loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:
 • SP A: 5.000.
 • SP B: 4.000.
 1. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

 1. Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 2. Phản ánh vào TK tổng hợp, TK chi tiết.

Bài 4:

Doanh nghiệp A có số dư các tài khoản đầu tháng 1 năm 200X như sau:

(Đơn vị tính 1.000 đ)

 TK 111

20.000

TK 421

150.000

-TK 112

280.000

- TK 414

100.000

 TK 311

120.000

TK 211

2.800.000

- TK 338

130.000

- TK 154

180.000

 TK 138

70.000

TK 334

20.000

- TK 141

5.000

- TK 333

30.000

 TK 152

1.295.000

TK 411

4.000.000

- TK 155

100.000

- TK 441

200.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh kế phát sinh như sau:

 1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng được khách hàng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.
 2. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000
 3. Hao mòn TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 20.000
 4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản).
 5. Chi phí điện nước mua ngoài dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đã thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản

Yêu cầu:

 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Phản ánh vào tài khoản kế toán
 3. Lập bảng cân đối tài khoản và Báo cáo kết quả kinh doanh

Bài 5:

Tại một doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kế toán có tài liệu sau:

 1. Số dư đầu tháng của các TK

TK 111:    10.000.000

TK 112 : 120.000.000

TK 411:  400.000.000

TK 331 :   30.000.000

TK 211:  320.000.000

TK 214 :   20.000.000

TK 152: Y? (chi tiết 4.000 kg)

TK 421 :   20.000.000

 1. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
 2. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng tiền mặt là 500.000 đ
 3. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng
 4. Vật liệu xuất kho sử dụng cho
  1. Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 2.000kg
  2. Phục vụ ở phân xưởng:100kg
 5. Các khoản chi phí khác:

Loại chi phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và quản lý SX

-Bộ phận bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

   500.000

   500.000

 

100.000

200.000

400.000

 

 1. Sản phẩm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm : 1000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ
 2. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH. 

Yêu cầu

 1. Tính Y?
 2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 3. Ghi định khoản vào TK (chữ T)
 4. Khóa sổ, xác định kết quả kinh doanh
 5. Lập bảng cân đối KT vào ngày cuối tháng

Tham khảo các Bài tập nguyên lý kế toán khác tại đây

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá:

Bài viết liên quan