BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

>>>Xem thêm: Hợp đồng giao khoán mẫu số 08 - LĐTL

Ké toán Lê Ánh xin mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán tại đây

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Số: ………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán..............................

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán.............................

Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:................................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:.............................................................................................

Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bằng chữ).....................

Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bằng chữ).....................

Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bằng chữ)....................

Kết luận:............................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mục đích

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.

Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.

Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.

Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.

Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.

Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.

Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng. 

Trên đây là mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Giảng viên tại lớp học Kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi chi tiết để có biên bản thanh lý hợp đồng giao khoản chính xác

Tham khảo thêm: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng, mẫu hợp đồng giao khoán theo quyết định 48, mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất, mẫu số 09 - LĐTL, hợp đồng khoán nhân công

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan