Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Cá nhân trực tiếp khai thuế thì đăng ký người phụ thuộc như thế nào? Để hiểu hơn về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết về cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

dang-ky-nguoi-phu-thuoc

>>Xem thêm: Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 Bước 1: Đăng ký người phụ thuộc

Bước 1.1 Đăng ký người phụ thuộc lần đầu

- Hồ sơ: Cá nhân lập mẫu đăng ký người phụ thuôc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế để tính giảm trừ gia cảnh trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh.

- Địa điểm: Cá nhân nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu cá nhân nộp thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập) hoặc cho cơ quan Thuế (nếu cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế).

- Thời hạn

+ Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế thì cá nhân nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật quản lý thuế.

Bước 1.2  Đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán

- Hồ sơ: Trường hợp trong năm cá nhân chưa đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh thì cá nhân được xác định người phụ thuộc theo thực tế phát sinh và lập mẫu đăng ký người phụ thuộc như bước 1.1 khi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

- Địa điểm:

+ Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

- Thời hạn:

+ Trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế thì cá nhân nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán cho cơ quan Thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo quy định của Luật Quản lý thuế, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (hiện nay là 30/4)

Riêng đối với người phụ thuộc khác (ví dụ: anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì...) theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Bước 2.1 Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc lần đầu

- Hồ sơ: Cá nhân lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

- Địa điểm: Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại nơi nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc.

- Thời hạn: Cá nhân nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký người phụ thuộc.

Bước 2.2 Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi có thay đổi người phụ thuộc

 Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có phát sinh tăng hoặc giảm NPT thì cá nhân thực hiện nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu bước 2.1.

Bước 2.3  Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc

Trong thời gian giảm trừ gia cảnh, cá nhân có thay đổi nơi làm việc thì cá nhân nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như lần đầu bước 2.1.

+ Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.

Riêng đối với trường hợp cá nhân nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bổ sung khi quyết toán thuế thì nộp tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nếu cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế (tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện) nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Bước 2.4  Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi quyết toán

Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc bổ sung khi quyết toán thì cá nhân phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như bước 2.1.

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Riêng đối với trường hợp cá nhân nộp thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì nộp 02 mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

+ Mẫu Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh - Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng - Mẫu số 21a/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng - Mẫu số 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm để rõ hơn về nghiệp vụ kế toán.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Đánh giá:

Bài viết liên quan