Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cuối năm rồi, doanh nghiệp sắp đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

1. Tải về: Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

2. Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp

Với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình đều phải lập đủ các báo cáo tài chính sau:

a. Bảng cân đối kế toán:

 • Thể hiện tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Đây là báo cáo thể hiện rõ quy mô doanh nghiệp tại một thời điểm cuối kỳ hoặc đầu kỳ.
 • Gồm 2 phần chính: Tài sản và Nguồn vốn.
 • Nguyên tắc lập: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
 • Phần tài sản gồm: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản mà doanh nghiệp nắm giữ và có thời gian dưới 1 năm, giá trị tài sản nhỏ.

Tài sản dài hạn là những tài sản có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên, có giá trị lớn cần phân bổ trong nhiều kỳ kế toán.

 • Phần nguồn vốn: gồm Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

b. Bảng cân đối số phát sinh tài khoản:

 • Thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản kế toán doanh nghiệp có sử dụng hạch toán trong kỳ. Từ bảng cân đối tài khoản, kế toán lên các báo cáo tài chính khác.
  Nhìn bảng cân đối tài khoản, ta đánh giá được sự hoạt động của công ty ở mọi lĩnh vực hoạt độ

c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cả kỳ kế toán, cơ cấu doanh thu phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng cho biết doanh nghiệp quản lý và sử dụng tài sản có tốt không?

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:......

Địa chỉ:...................

 

Mẫu số B 02 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  133/2016 /TT-BTC

ngày  26/ 8/2016 của Bộ trưởng BTC)

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...                       

                                    Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

Mã      số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

A

B

C

1

2

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

IV.08

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 - 02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

 

 

 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 - 22 – 24)

30

 

 

 

10. Thu nhập khác

31

 

 

 

11. Chi phí khác

32

 

 

 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)

50

IV.09

 

 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51

 

 

 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)

60

 

 

 

 

Lập, ngày ......tháng......năm .....

 

d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Thể hiện sự vận động dòng tiền vào – ra của doanh nghiệp. Nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người đọc biết doanh nghiệp đang sử dụng tiền có hiệu quả không? Dòng tiền cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể trong doanh nghiệp là bao nhiêu?

e. Thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Giải thích những chỉ tiêu trong các báo cáo trên. Đặc biệt những chỉ tiêu dự phòng, … những điểm bất thường trong báo cáo. Ví dụ, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thì có thể trong kỳ vay nhiều hơn, đầu tư thêm nhiều tài sản cố định hơn….

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

 

Bài viết liên quan