Tổng Hợp Mẫu Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Cuối mỗi kỳ, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chínhnộp báo cáo tài chính cho cơ quan Thuế theo quy định.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn các mẫu báo cáo tài chính theo quy định mới nhất

I. Báo cáo tài chính là gì? Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai.

Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

2. Các đối tượng phải lập báo cáo tài chính

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đều phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp năm.

Xem thêm: Cách lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác

 • Các công ty mẹ, Tổng công ty có đơn vị trực thuộc ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của Công ty còn phải lập báo cáo tài chính cho tập đoàn, Tổng công ty.
 • Các doanh nghiệp được xếp vào "Doanh nghiệp lớn" áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

3. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm cung cấp thông tin về tình hình tài chính (thể hiện trong bảng cân đối kế toán), tình hình kinh doanh (thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) và các luồng tiền thu – chi của doanh nghiệp (thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ), đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

 • Tài sản;
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 • Thuế và các khoản nộp Nhà nước;
 • Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;
 • Các luồng tiền.

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin bổ sung trong "Bản thuyết minh báo cáo tài chính" nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách, nguyên tắc kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

4. Hệ thống các báo cáo tài chính phải lập cuối năm

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối số phát sinh tài khoản
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

5. Kỳ lập báo cáo tài chính

Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

Các trường hợp đặc biệt: Doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoặc trong năm có xảy ra chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu… thì kỳ báo cáo tài chính doanh nghiệp có thể nhỏ hơn 12 tháng.

Tính từ ngày thành lập hoặc ngày chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đến ngày 31/12) hoặc tính từ ngày 01/01 đến ngày chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu…)

Mẫu báo cáo tài chính

Mẫu bìa báo cáo tài chính

II. Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Biểu mẫu báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP vừa và nhỏ dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xem thêm: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNSN)

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B01 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày ... tháng... năm ...

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

2. Các khoản đầu tư

3. Các khoản phải thu

4. Hàng tồn kho

5. Giá trị còn lại của TSCĐ và BĐSĐT

6. Tài sản khác

110

120

130

140

150

160

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160)

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả nợ vay

6. Phải trả khác

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3. Các khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu

300

310

320

330

340

350

360

400

410

420

430

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

 

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNSN)

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B02 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Giá vốn hàng bán

02

 

 

 

3. Chi phí quản lý kinh doanh

03

 

 

 

4. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác

04

 

 

 

5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (05=01-02-03+04)

05

 

 

 

6. Chi phí thuế TNDN

06

 

 

 

7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(07=05-06)

07

 

 

 

 Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số B01-DNSN báo cáo tình hình tài chính và mẫu số B02-DNSN báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ban hành theo Thông tư 133

2. Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập theo Thông tư 200

 • Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B01 – DN)

Mẫu báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số S06 – DN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B02 – DN)

Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B03 – DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Mẫu số B09 – DN)

Download biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Trên đây là toàn bộ biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Mong rằng những chia sẻ của Kế toán Lê Ánh trong bài viết hữu ích với bạn đọc!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM