• Xử lý chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư mới nhất

  Chi phí bảo hành sản phẩm là một khoản chi phí được doanh nghiệp chi trả cho hoạt động bảo hành sản phẩm tại doanh nghiệp. Bài viết này,  Kế toán Lê Ánh  hướng dẫn bản  xử lý chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư mới nhất

 • Hạch toán tài khoản 515, Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính như thế nào

  Bạn đã biết cách hạch toán tài khoản TK 515 – Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính để phản ánh tiền lãi, tiền thu từ bản quyền, hoạt động lợi nhuận cổ tức, doanh thu tiền lãi được phân chia như thế nào.

 • BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

  Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuấ

 • Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

  Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ đặc biệt đây là một phần của sổ nhật ký chung nên cách thức lập sổ và ghi chép tương tự với sổ nhật ký chung.  Bạn chưa rõ về phương pháp và cách sử dụng mẫu sổ nhật ký bán hàng, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về mẫu sổ nhật ký bán hàng TT133/2016/TT-BTC .

 • BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

  Bảng kiểm kê quỹ  mẫu số 08a - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 • BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ MẪU SỐ 08B - TT

  Biên bản kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 08b - tt nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ... tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 • BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

  Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 - TSCĐ  nhằm xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

 • TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

  Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.

 • TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI

  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái là các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

 • Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

  Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu sổ S22-DN) là chứng từ được sử dụng thấy được sổ lượng công cụ, dụng cụ được sử dụng, sự khấu hao tài sản cố định .