Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Thông tư số 92/2015/TT-TBC quy định mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Mời bạn đọc tải mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc dưới đây

>>Xem thêm: Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

bang-ke-giam-tru-gia-canh-cho-nguoi-phu-thuoc

 

Mẫu số: 02-1/BK-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KÊ

GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 02/QTT-TNCN )

[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[02] Tên người nộp thuế:................………………………………………….......................

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………..

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..………………...................................................      

[07] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………............................

[08] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I.                   Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Từ tháng

Đến tháng

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng

Đến tháng

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

            (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)     

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

                          …,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bạn đọc có thể tải mẫu mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc TẠI ĐÂY. Để rõ hơn về nghiệp vụ kế toán, bạn đọc có thể tham gia các lớp học kế toán tổng hợp tại trung tâm. Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Đánh giá:

Bài viết liên quan