Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC

Mẫu 06/TNDN được lập khi doanh nghiệp tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, … học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

Nhà tình nghĩa được xây dựng bởi nhà nước và các tổ chức chính quyền được cấp phép xấy dựng của nhà nước xây dựng. Nhà được xây dựng tặng cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn để tỏ lòng biết ơn.

Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh chia sẻ với các bạn mẫu 06/TNDN theo thông tư 78/2014/TT-BTC

>>>> Xem thêm: Xử lý chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo

Tải Mẫu số 06/TNDN: Tại đây        Tự học xuất nhập khẩu

Mau-06-TNDN

Mẫu số: 06/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Chúng tôi gồm có:........................................................................

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):......................................................

Địa chỉ:..................................... Số điện thoại:.............................

Mã số thuế:.................................................................................

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]

Địa chỉ: ........................................ Số điện thoại:.......................... 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa/ xây nhà đại đoàn kết.

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ……………………...........…..

Bằng tiền: ………….........................................................………

Hiện vật: …………….. quy ra trị giá VND: ……………….....……

Giấy tờ có giá ………….. quy ra trị giá VND ………………...……

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ).

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi ... tại ………………. ngày ... tháng... năm .... và được lập thành ……. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 
 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)