Mẫu B 01-DN Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Từ ngày 01/01/2015, Thông tư 200 thay thế quyết định 15/2006 chế độ kế toán trong doanh nghiệp lớn. các mẫu báo cáo tài chính cũng có một số thay đổi so với chế độ kế toán cũ.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất.

Tải về Mẫu Bảng cân đối kế toán: TẠI ĐÂY

1.Nguyên tắc khi lập bẳng cấn đối kế toán

Để tránh những sai sót và giúp công việc lập bảng cân đối kế toán trở nên dẽ dàng hơn bạn có thể tham khảo các nguyên tắc chung sau:

 • Công tác chuẩn bị lập bảng cân đối kế toán

Trước khi lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Trước khi khoá sổ;  Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

 • Lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán, những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ thì kế toán doanh nghiệp

căn cứ vào số dư Nợ để ghi. Những chỉ tiêu kế toán liên quan đến những tài khoản thực tế phản ánh nguồn vốn, có số dư có thì căn cứ vào số dư có của tài khoản để ghi.

Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư chi tiết là dư Nợ thì qui ở phần “tài sản”, nếu số dư chi tiết là số dư có thì ghi ở phần “nguồn vốn”.

Một số chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như TK : 214, 129, 229, 139, 159) luôn có số dư có, nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần tài sản theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 421 nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần “nguồn vốn”, nhưng ghi theo số âm.

2. Lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán

a. Lưu ý về hình thức bảng

 • Về đơn vị tính: theo quy định, đơn vị tính thể hiện trong Bảng cân đối kế toán phải là đồng Việt Nam. Một số kế toán với vào nghề lập bảng cân đối kế toán với đơn vị tính là nghìn đồng là sai mẫu biểu, không được chấp nhận.
 • Các chữ ký trên bảng cân đối kế toán: trước khi nộp bảng cân đối kế toán phải đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán đã có đầy đủ tất cả các chữ ký của những người có tên trong bảng và dấu của đơn vị.
 • Về thời gian lập bảng cân đối kế toán: Lưu ý với những trường hợp báo cáo tài chính có thuê kiểm toán và kiểm toán có điều chỉnh một hoặc một vài bút toán trên bảng cân đối kế toán, lúc này thời gian lập bảng cân đối kế toán phải là sau ngày điều chỉnh của kiểm toán. Còn những trường hợp không có chỉnh sửa gì trên báo cáo tài chính, thông thường, thời gian lập bảng cân đối kế toán là thời điểm kết thúc năm tài chính.

b. Lưu ý về nội dung bảng cân đối kế toán

 • Đối với chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền”: chỉ tiêu này để phản ánh các khoản tiền và bao gồm cả những khoản đầu tư dưới 3 tháng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đưa cả số dư của những khoản đầu tư tài chính trên 3 tháng vào làm tăng số liệu trong chỉ tiêu “tiền và các khoản tương đương tiền” của đơn vị. Kế toán nên theo dõi riêng các khoản đầu tư trên 3 tháng (dưới 1 năm) và đưa vào chỉ tiêu “Đầu tư tài chính ngắn hạn”
 • Ghi nhận đúng khoản lãi, lỗ khi bán chứng khoán. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp cần có sổ chi tiết theo dõi từng loại chứng khoán và mục đích mua để hạch toán đúng phần lãi/lỗ khi doanh nghiệp bán chứng khoán.
 • Về chỉ tiêu “Hàng tồn kho”: Đây là khoản mục có giá trị lớn trong các doanh nghiệp do vậy kế toán cần thực hiện nhất quán, thận trọng. Một số sai sót hay gặp đối với chỉ tiêu “hàng tồn kho” là:
  • Áp dụng phương pháp tính giá xuất kho không nhất quán. Theo quy định, doanh nghiệp phải đăng ký lựa chọn phương pháp xuất kho. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, kế toán không nhất quán phương pháp xuất kho nên làm sai giá trị hàng trong kho.
  • Không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Doanh nghiệp phải dự báo nhu cầu thị trường và với những hàng nhanh thay đổi, sai kích cỡ… doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng quy định.
 • Chỉ tiêu “Phải thu của khách hàng”: Doanh nghiệp cần lưu ý mot vài đơn vị còn nợ tiền hàng của Công ty nhưng đã lâm vào trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể để thu thập các thông tin tài chính trước và sau kiểm toán để xem xét việc trích lập dự phòng. Một vài doanh nghiệp, kế toán không lập trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính không đúng quy định.

 >>> Bài viết liên quan: Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu thực tế tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Bài viết liên quan