Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế theo mẫu 01/KHBS theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS

giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh

>>Xem thêm:  Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số ..............

 kỳ tính thuế.............. ngày ... tháng ... năm ........)

 

[01] Tên người nộp thuế:

 [02] Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ:

[04] Quận/huyện:   [05] Tỉnh/thành phố: Thành phố Hà nội.

[06] Điện thoại:…………........[07] Fax:..........................[08] Email: .................................

[09] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………….......................................

     [10] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[12] Quận/huyện: ................... [13] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[14] Điện thoại: .....................  [15] Fax: .................. [16] Email: .......................................

[17] Hợp đồng đại lý thuế số.................................................ngày......................................

A.Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số

chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp

 

 

 

 

1

Thuế TNDN

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp

 

 

 

 

1

Thuế TNDN

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)

 

B.Tính số tiền phạt chậm nộp:

1.Số ngày chậm nộp: ..........................................................................................................

2.Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): .........

C.Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1.Tờ khai thuế ............mẫu số .............. kỳ tính thuế.......... đã được bổ sung, điều chỉnh.

.............................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

Ngày .......tháng …....năm …....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…….

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 

Trên đây là bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể tải mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế TẠI ĐÂY

Bạn đọc có thể tham khảo các lớp kế toán thực hành tại trung tâm để rõ hơn về các vấn đề kế toán trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.