Mẫu cam kết số 02/CK-HĐG mới nhất theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Link download file word: Mẫu 02/CK-HĐG

Mẫu cam kết số 02/CK-HĐG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu 02/CK-HĐG mẫu cam kết mới nhất theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu 02/CK-HĐG mẫu cam kết mới nhất theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT 

Kính gửi: (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận thông báo thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:

Cố định: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Di động: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày …… tháng ……… năm                

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Trên đây là mẫu cam kết mới nhất - Mẫu số 02/ĐK-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!