Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn (Mẫu số 02/ĐN-HĐG) theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Chia sẻ mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn (Mẫu số 02/ĐN-HĐG) theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu số 02/ĐN-HĐG

Mẫu số 02/ĐN-HĐG: Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Nghị Định 123

Mẫu 02/ĐN-HĐG Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu 02/ĐN-HĐG Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu số: 02/ĐN-HĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

…..………, ngày …… tháng………. năm ………..

Kính gửi:….

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

  1. Tên doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân: ……………………………………………………………..
  2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………
  3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..…………………
  4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: ……………………………………………………………..…………
  5. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………..…………………

Cố định……………………..  Di động: …………………………………………………………………

  1. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………
  2. Vốn điều lệ (Ghi theo số đã góp đủ):…………. ……………………………………………………
  3. Số lượng lao động: ……………………………………………………………………
  4. Tên người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:

Ngày cấp: ……………………………….. Nơi cấp: …………………………………

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật Thuế, Nghị định …./ …./NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số ….. / ……/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)   

 Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất - Mẫu số 02/ĐN-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!