Mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất.

Mau-hop-dong-lao-dong

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

1. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẢN TIẾNG VIỆT 

Trước khi tham khảo mẫu hợp đồng lao động song ngữ chúng ta cùng xem chi tiết mẫu hợp đồng lao động dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 01/HĐLĐ/2019

 Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2019 tại: Văn phòng Công ty

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                   Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ:    GIÁM ĐỐC

Đại diện cho: Công ty TNHH Hợp tác đào tạo và dịch vụ Kế toán Việt
Địa chỉ : 

 Và một bên là                                                Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày.... tháng …. năm ….

Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND:     cấp ngày … / … / …  tại Công an:

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: 
        Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động:
 • Từ ngày 01  tháng 2 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 • Địa điểm làm việc: Tại văn phòng công ty Kế toán Việt
 • Chức danh chuyên môn: Nhân viên kế toán
 • Công việc phải làm: Quản lý sổ sách kế toán

        Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6):

Sáng từ: 08h00 đến 12h00

Chiều từ: 13h00 đến 17h00

 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

       Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

 1. Quyền lợi:
 • Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công: 5.000.000 đồng.

Các khoản hỗ trợ:.

 • Điện thoại: 300.000 đ/tháng
 • Xăng xe:
 • Ăn trưa:
 • Được trả lương vào ngày cuối cùng của tháng làm việc.
 • Hình thức trả lương: Tiền mặt
 • Tiền thưởng: 
 •  Chế độ nâng lương: Tùy theo năng lực của từng người.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): theo quy định của Bộ Luật lao động.
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Có
 • Chế độ đào tạo: Theo quy chế hoạt động.
 • Những thoả thuận khác: Không
 1. Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo quy chế hoạt động

       Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...). 
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

 Điều 5. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày kí. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                    NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

2. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH - VIỆT

hop-dong-lao-dong

CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

---------------------------

Số: VL-...../LTD.

No:........................

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số ....../........../TT-BLĐTBXH ngày ........ tháng ........ năm .......... của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Issued under the Circular No ......./........./TT-BLDTBXH dated .........month.........years ........ of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà .............................................................................................

We are, from one side: Mr/Ms. ...............................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH..................................................................................................

On behalf of:....................................................................... Co., Ltd.

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Address: ………………………………………………………………………………………………….

Tel: ................................................................  Fax:...................................................................

Và một bên là:............................................................................................................................

And from other side:.................................................................................................................

Ngày sinh:..................................................................................................................................

Date of birth:.............................................................................................................................

Trình độ:........................................................ Chuyên môn:....................................................

Degree:.......................................................... Profession:........................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Home address:...........................................................................................................................

CMND số:....................................... Cấp ngày:...................... Tại:...........................................

ID card no #:.................................. Issue date:.................... Issue at:...................................

Sổ lao động số (nếu có):...........................................................................................................

Labor book no (If any).............................................................................................................

Điện thoại:.................................................................................................................................. 

Tel:.............................................................................................................................................. 

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng:                      Xác định thời hạn, tính từ   ………………..đến: ………..

Kind of Contract:                               Limited, commencing on                             to:

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc:     Công ty TNHH …………

Working place: ……….... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn:…………      Bộ phận: ………………..

Position/Profession:                                                             Department:

1.4. Mô tả công việc:   Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description:           All tasks as assigned by the company's management

Điều 2: Thời gian làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:                  

Monthly salary:                   

- Lương cơ bản: …………USD  tương đương …………VNĐ

- Basic salary:

- Phụ cấp trách nhiệm: …. USD

- Executive allowance:

- Tổng lương: …………USD  tương đương …………VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and  paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

+ Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

+ Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

+ Strictly follow and respect the term of and commiment in the Labor contract. Compensate to the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

+ Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

+ Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng

+ Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

+ Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

+ Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

+ Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

+ Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

+ Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

+ Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: …………….tại Hà Nội

This contract is made and signed on: …………………..in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động

Employer

Người lao động

Employee

Bạn có thể tải mẫu hợp đồng lao động song ngữ TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất do Kế toán Lê Ánh xây dựng, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng xây dựng, hợp đồng thi công mới nhất

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh .

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan