Mẫu số 02/UN-BLG Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí (Mẫu số 02/UN-BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/UN-BLG

Mẫu Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí - Mẫu số 02/UN-BLG 

Mẫu số 02/UN-BLG theo Nghị định 123/NĐ-CP

Mẫu số 02/UN-BLG theo Nghị định 123/NĐ-CP

 

Mẫu số: 02/UN-BLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí

I. Tên đơn vị ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm biên lai:

  1. Mã số thuế (nếu có):
  2. Địa chỉ trụ sở chính:
  3. Điện thoại:

II. Tên đơn vị nhận ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm biên lai:

  1. Mã số thuế (nếu có):
  2. Địa chỉ trụ sở chính:
  3. Điện thoại:

III. Nội dung ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai: (Ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm)

STT

Tên loại biên lai

Ký hiệu mẫu biên lai

Ký hiệu biên lai

Số lượng

Từ số

Đến số

Thời hạn

Mục đích

Phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt (nếu là biên lai tự in hoặc điện tử

Phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Ví dụ: Biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:

…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….………………

ĐƠN VỊ NHẬN ỦY NHIỆM

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……Ngày ………tháng……..năm….

ĐƠN VỊ ỦY NHIỆM/CHẤM DỨT ỦY NHIỆM

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí - Mẫu số 02/UN-BLG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!