Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG bảng kê hóa đơn chưa sử dụng mới nhất

Link download file word: Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG

Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG theo Nghị định 123

Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

 

Mẫu số: BK02/CĐĐ-HĐG

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC

ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế: ………………………………………………………………….…….…….
  3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: …………………………………………………………

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

Đến số

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

 

 

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ……….., ngày ……..tháng……….năm…………

                                                                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)        

 Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý - Mẫu số BK02/CĐĐ-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!