Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh theo thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế sẽ có một số thay đổi. Trong bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2021.

mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

 

 

Mẫu số: 20-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế   □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

1.Họ và tên cá nhân có thu nhập ......................................................................................................................

2.Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:.....

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I.Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy từ (CMND/CCCD /Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ nơi thường trú

Địa chỉ hiện tại

Quan hệ với người nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh

STT

Họ và tên

MST (nếu có)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

…, ngày ... tháng ... năm...

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Tại đây

Để rõ hơn  các  vấn đề về kế toán, bạn đọc có thể tham khảo các lớp học kế toán tại Hà Nội, HCM hoặc các lớp kế toán trực tuyến tại Lê Ánh. Chúc các bạn thành công.

Đánh giá:

Bài viết liên quan